THE TALENT SHOW – regulamin

ORGANIZATOR:

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, ul. P. Skargi 2

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
 • Wzmacnianie zainteresowania kulturą anglojęzyczną
 • Popularyzowanie działań artystycznych i naukowych
 • Rozwijanie kreatywności młodzieży
 • Promowanie młodych talentów
 • Rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów
 • Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • Wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
 • Promocja I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest otwarty dla uczniów klas 8 szkół podstawowych Krosna i powiatu krośnieńskiego. Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub grupa uczniów (maksymalnie 3 osoby). Organizator wymaga zgody podpisanej przez rodziców. (załącznik nr 1)

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja sceniczna w formie:

 • występu wokalnego w języku angielskim,
 • pokazu umiejętności gry aktorskiej w języku angielskim (scenka, monolog, recytacja),
 • prezentacja treści kabaretowej w języku angielskim,

INFORMACJE OGÓLNE:

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, z czego etap I odbywa się w szkołach macierzystych a etap drugi, który jest jednocześnie finałem i odbywa się w  I LO w Krośnie. 

Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu maksymalnie jednego uczestnika z danej kategorii (lub grupę- maksymalnie 3 osoby).W przypadku pojedynczych zgłoszeń istnieje możliwość wyboru jednej dowolnej kategorii.

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych i wulgarnych. Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie. Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób

Biorący udział w konkursie zobowiązani są dostarczyć potrzebne materiały, takie jak: podkład muzyczny, rekwizyty sceniczne, elementy potrzebne do organizatorów konkursu na etapie półfinału i finału najpóźniej w dzień poprzedzający konkurs. Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem sprawny i opisany nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.

Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich. Dopuszcza się materiały inspirowane innymi formami.

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny, komputer (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).

Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

Szkoły biorące udział w konkursie we własnym zakresie dokonują eliminacji wewnętrznych według dowolnych zasad.

Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają wybranych przez siebie uczestników do 29.02.2020.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej (mailem, faxem, pocztą, bądź osobiście) do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie ul. Piotra Skargi 2

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29.02.2020.

Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez jury składające się z nauczycieli I LO oraz gości szkoły ze Stanowego Uniwersytetu w Iowa, USA.

MIEJSCE REALIZACJI:

Eliminacje wewnętrzne przeprowadzone w Szkołach Gimnazjalnych i Szkołach Podstawowych. Finał odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, ul. P. Skargi 2.

TERMIN REALIZACJI:

Finał- termin finału zostanie podany przez organizatora nie później niż do 29.02.2020.

PRZEBIEG KONKURSU:

Organizator zawiadamia o konkursie szkoły podstawowe Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. Przesłuchania i eliminacje –wewnętrzne w szkołach macierzystych, finał w I LO w Krośnie
 2. Finał- marzec/kwiecień 2020 (dni otwarte I LO w Krośnie)

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

O zwycięstwie uczestnika decyduje jury składające się z nauczycieli I LO w Krośnie i gości ze Stanowego Uniwersytetu Iowa. Zasady przyznawania punktów w poszczególnych kategoriach:

 1. Występ wokalny 20 pkt.
  • pamięciowe opanowanie tekstu
  • wymowa
  • interpretacja artystyczna
  • umiejętności wokalne
 2. pokaz umiejętności gry aktorskiej 20 pkt.
  • pamięciowe opanowanie tekstu
  • wymowa
  • interpretacja artystyczna
  • umiejętności aktorskie
 3. prezentacja treści kabaretowej 20pkt.
  • pamięciowe opanowanie tekstu
  • wymowa
  • interpretacja artystyczna
  • umiejętności komiczne

W każdej kategorii uczestnik może otrzymać od 0 do 5 punktów za każde kryterium. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 20 pkt.

Osoby nagrodzone (trzy pierwsze miejsca) oraz wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, uczestnicy konkursu podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.

Organizator lub jury nie jest zobowiązane do podawania powodów podjęcia decyzji o  przyznaniu miejsc.

Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu finału konkursu „The Talent Show”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy.

Odpowiedzialność za wykonawców w trakcie trwania finału konkursu ponoszą rodzice lub opiekunowie dydaktyczni/artystyczni.

Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach promujących  I LO w Krośnie.

Szczegółowe informacje – Osoby do kontaktu :

Małgorzata Wyżkiewicz (gonkan@gmail.com), Hanna Lazarowicz (hanoka@wp.pl)