ANTYK – OD SŁOWA DO DZIEŁA – Regulamin

Regulamin VIII Konkursu Humanistycznego  „ANTYK – OD SŁOWA DO DZIEŁA”

I. Zasady organizacyjne Konkursu:

 1. VIII Konkurs Humanistyczny Antyk – od słowa do dzieła, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs ma charakter powiatowy.
 3. Uczestnikami rywalizacji mogą być uczniowie klas 8 szkół podstawowych Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 4. Konkurs odbywa się w 2 etapach:
  • etap pierwszy (eliminacje szkolne) – przeprowadzany jest w szkołach uczniów biorących udział w Konkursie;
  • etap drugi (finał) – przeprowadzany jest w  I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie przy ul. Piotra Skargi 2 w Krośnie;
 5. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia  do dnia 13 marca 2023r. na adres e-mail lo1krosno@lo1krosno.info.pl z zaznaczeniem w tytule: Antyk – od słowa do dzieła – Konkurs Humanistyczny.

II. Cele konkursu:

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy o kulturze antyku.
 2. Promowanie chęci samodzielnego poszerzania wiedzy w zakresie starożytnej literatury, filozofii, sztuki.
 3. Promowanie interdyscyplinarnych zainteresowań humanistycznych.
 4. Rozwijanie umiejętności sprawnego i wnikliwego odbioru różnych tekstów, wykorzystywania kontekstów kulturowych.
 5. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, wykorzystywania zawartych w nich informacji.
 6. Doskonalenie umiejętności samodzielnej argumentacji i dojrzałego wnioskowania.
 7. Kształtowanie postawy współczesnego – wszechstronnego – humanisty, świadomego istnienia ciągłości tradycji.

III. I etap – eliminacje szkolne:

 1. Dyrektor Szkoły, której uczniowie zgłosili chęć udziału w Konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursową, odpowiadającą za prawidłowy przebieg eliminacji szkolnych.
 2. Etap I Konkursu odbędzie się 20 marca 2023r. w szkołach, które zgłosiły swe uczestnictwo u Organizatora.
 3. Organizator dostarcza drogą mailową materiały do przeprowadzenia testu w dniu poprzedzającym Konkurs.
 4. Etap I Konkursu ma formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.
 5. Czas na rozwiązanie zadań testowych wynosi 45 minut.
 6. Rozwiązane testy zostają odesłane w dniu Konkursu do Organizatora.
 7. Organizator jest odpowiedzialny za sprawdzenie prac I etapu w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki.
 8. Organizator powiadomi uczestników o wynikach wysyłając informację na e-mail.
 9. Do etapu II Konkursu zostają zakwalifikowane osoby, które uzyskały wynik co najmniej 70% liczby wszystkich punktów.

IV. II Etap – finał:

 1. Etap II Konkursu odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
 2. Zakwalifikowani uczniowie wraz z opiekunami zgłaszają się w wyznaczonym terminie i miejscu.
 3. Etap II Konkursu ma formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.
 4. Na rozwiązanie zadań konkursowych przeznaczonych jest 60 minut.
 5. Organizator jest odpowiedzialny za sprawdzenie prac II etapu w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Organizator powiadomi uczestników o ostatecznych wynikach Konkursu drogą e–mailową.
 7. Tytuł Laureata Konkursu otrzymują osoby, które uzyskały trzy pierwsze miejsca, zdobywając najwyższą ilość punktów. W przypadku otrzymania równej ilości punktów przez kilku uczestników istnieje możliwość przyznania miejsc równorzędnych.

V. Terminarz konkursu:

 1. Zgłoszenie uczestników danej szkoły do udziału w Konkursie i przesłanie Formularza zgłoszenia do Organizatora – do 13 marca 2023r.
 2. I etap – eliminacje szkolne – 20 marca 2023 r.
 3. II etap – finał  18 kwietnia 2023 r. godz. 10.00.
 4. Ogłoszenie wyników – 18 maja 2023 r. 

VI. Uwagi końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Konkursu.
 3. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 4. Na II etap Konkursu wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 5. Wszyscy uczestnicy finału Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
  Tytuł Laureata  otrzymują uczniowie którzy zdobędą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce na etapie finałowym. W sytuacji tej samej liczby punktów liczba laureatów może się zwiększyć. Organizator konkursu przewiduje również wyróżnienia w konkursie.
  Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe.
 6. Korespondencję związaną z przebiegiem Konkursu prosimy kierować na adres email: lo1krosno@lo1krosno.info.pl (z dopiskiem Antyk – od słowa do dzieła – Konkurs Humanistyczny)
 7. Informacji dotyczących Konkursu udzielają: p. Dorota Baczyńska – nauczyciel języka polskiego, p. Elżbieta Brynecka – nauczyciel przedmiotów artystycznych.

VII. Zakres wiedzy i umiejętności:

Wymagania konkursowe: Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się wiedzą poszerzającą treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i wskazującą na umiejętność twórczej analizy i interpretacji tekstów. Tematyka zadań testowych obejmuje różnorodne zagadnienia kulturowe z następujących dziedzin: antyczna literatura, filozofia, sztuka oraz współczesne reinterpretacje. Konkurs zachęca przyszłego licealistę do samokształcenia i samodoskonalenia oraz sięgnięcia po pozaszkolną lekturę.