ANTYK – OD SŁOWA DO DZIEŁA – Regulamin

Regulamin VI Konkursu Humanistycznego  „ANTYK – OD SŁOWA DO DZIEŁA”

I. Zasady organizacyjne Konkursu:

 1. VI Konkurs Humanistyczny Antyk – od słowa do dzieła, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs ma charakter powiatowy.
 3. Uczestnikami rywalizacji mogą być uczniowie klas 8 szkół podstawowych Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 4. Konkurs odbywa się w 2 etapach:
  • etap pierwszy (eliminacje szkolne) – przeprowadzany jest w szkołach uczniów biorących udział w Konkursie;
  • etap drugi (finał) – przeprowadzany jest w  I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie przy ul. Piotra Skargi 2 w Krośnie;
  • jeśli wymagać będzie tego sytuacja pandemiczna, Konkurs może być przeprowadzony online.
 5. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia  do dnia 16 marca 2021 r. na adres e-mail szkoły lo1krosno@lo1krosno.info.pl z zaznaczeniem w tytule: Antyk – od słowa do dzieła – Konkurs Humanistyczny.

II. Cele konkursu:

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy o kulturze antyku.
 2. Promowanie chęci samodzielnego poszerzania wiedzy w zakresie starożytnej literatury, filozofii, sztuki.
 3. Promowanie interdyscyplinarnych zainteresowań humanistycznych.
 4. Rozwijanie umiejętności sprawnego i wnikliwego odbioru różnych tekstów, wykorzystywania kontekstów kulturowych.
 5. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, wykorzystywania zawartych w nich informacji.
 6. Doskonalenie umiejętności samodzielnej argumentacji i dojrzałego wnioskowania.
 7. Kształtowanie postawy współczesnego – wszechstronnego – humanisty, świadomego istnienia ciągłości tradycji.

III. I etap – eliminacje szkolne:

 1. Dyrektor Szkoły, której uczniowie zgłosili chęć udziału w Konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursową, odpowiadającą za prawidłowy przebieg eliminacji szkolnych.
 2. Etap I Konkursu odbędzie się 18 marca 2021r. w szkołach, które zgłosiły swe uczestnictwo u Organizatora.
 3. Organizator dostarcza drogą mailową materiały do przeprowadzenia testu w dniu poprzedzającym Konkurs.
 4. Etap I Konkursu ma formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.
 5. Czas na rozwiązanie zadań testowych wynosi 45 minut.
 6. Rozwiązane testy zostają odesłane w dniu Konkursu do Organizatora.
 7. Organizator jest odpowiedzialny za sprawdzenie prac I etapu w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki.
 8. Organizator powiadomi uczestników o wynikach wysyłając informację na e-mail.
 9. Do etapu II Konkursu zostają zakwalifikowane osoby, które uzyskały wynik co najmniej 70% liczby wszystkich punktów.

IV. II Etap – finał:

 1. Etap II Konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
 2. Zakwalifikowani uczniowie wraz z opiekunami zgłaszają się w wyznaczonym terminie i miejscu.
 3. Etap II Konkursu ma formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.
 4. Na rozwiązanie zadań konkursowych przeznaczonych jest 60 minut.
 5. Organizator jest odpowiedzialny za sprawdzenie prac II etapu w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Organizator powiadomi uczestników o ostatecznych wynikach Konkursu drogą e–mailową.
 7. Tytuł Laureata Konkursu otrzymują osoby, które uzyskały trzy pierwsze miejsca, zdobywając najwyższą ilość punktów. W przypadku otrzymania równej ilości punktów przez kilku uczestników istnieje możliwość przyznania miejsc równorzędnych.

V. Terminarz konkursu:

 1. Zgłoszenie uczestników danej szkoły do udziału w Konkursie i przesłanie Formularza zgłoszenia do Organizatora – do 16 marca 2021r.
 2. I etap – eliminacje szkolne – 18 marca 2021r.
 3. II etap – finał  16 kwietnia 2021r. godz. 10.00.
 4. Ogłoszenie wyników – 19 maja 2021r. 

VI. Uwagi końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Konkursu.
 3. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 4. Na II etap Konkursu wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe.
 6. Korespondencję związaną z przebiegiem Konkursu prosimy kierować na adres email: lo1krosno@lo1krosno.info.pl (z dopiskiem Antyk – od słowa do dzieła – Konkurs Humanistyczny)
 7. Informacji dotyczących Konkursu udzielają: p. Dorota Baczyńska – nauczyciel języka polskiego, p. Elżbieta Brynecka – nauczyciel przedmiotów artystycznych.

VII. Zakres wiedzy i umiejętności:

Wymagania konkursowe: Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się wiedzą poszerzającą treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i wskazującą na umiejętność twórczej analizy i interpretacji tekstów. Tematyka zadań testowych obejmuje różnorodne zagadnienia kulturowe z następujących dziedzin: antyczna literatura, filozofia, sztuka oraz współczesne reinterpretacje. Konkurs zachęca przyszłego licealistę do samokształcenia i samodoskonalenia oraz sięgnięcia po pozaszkolną lekturę.